Elementy fundamentów

Elementy fundamentów

Fundamenty pod względem konstrukcyjnym mogą być rozmaite. Mogą się różnić materiałem, z którego są wykonane czy ułożeniem względem siebie kolejnych elementów. Jednak pomimo występujących różnic, pewne elementy są stałe i występują we wszystkich fundamentach. Są to między innymi izolacja pionowa i izolacja pozioma, drenaż, dylatacja, poziom posadowienia, ława fundamentowa oraz ściana fundamentowa. Izolacja pionowa pełni bardzo ważną rolę w strukturze fundamentu. Mianowicie zabezpiecza jego części podziemne, takie jak ława i ściana, przed przedostawaniem się do nich wody gruntowej. Chroni przed dostaniem się wody do betonu, a tym samym i do wnętrz czy piwnic. Natomiast izolacja pozioma oddziela między innymi ławę od ściany fundamentowej, a także tę ostatnią od ściany nadziemia, stojącą ponad terenem. Z kolei drenaż służy odprowadzaniu wód gruntowych bądź opadowych od pobliskiego terenu budynku. Niezwykle istotna jest ława fundamentowa, która powinna znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu. Przede wszystkim przenosi wszelkie obciążenia, jakim podlega budowla bezpośrednio na grunt, na którym jest postawiona. Ważna jest także ściana fundamentowa, mająca formę muru. Przenosi ona obciążenia budynku na ławę fundamentową. Wymienione powyżej elementy mogą się poruszać względem siebie i powodować tym samym zniszczenia. Aby tego uniknąć, fundament powinien mieś także dylatację. Element ten oddziela różne części budynku.