Podział

Podział

Z uwagi na złożoność współczesnego budownictwa i inżynierii budowlanej, dokonano podziału fundamentów na kilka różnych rodzajów. Aby jednak właściwie rozeznać ich właściwości, należy mieć świadomość, że podział ten jest wynikiem różności kryteriów, jakie należy wziąć pod uwagę. Fundamenty dzielić należy z uwagi na dwie najważniejsze kwestie. Są to głównie głębokość osadzenia budynku oraz sztywność wybranego fundamentu. W kwestii głębokości osadzenia budynków dzielimy fundamenty na fundamenty płytkie, do których należą między innymi stopy, ławy czy ruszty, a także fundamenty głębokie, czyli pośrednie i bezpośrednie. Do fundamentów głębokich pośrednich należą takie, które oparte są na nośnej warstwie gruntu, podczas gdy bezpośrednie czyli pale czy kesony przekazują obciążenie na warstwę nośną poprzez elementy konstrukcyjne. W kwestii sztywności fundamentów dzielimy je na sztywne oraz podatne. Do tych pierwszych należy zaliczyć te, które nie odkształcają się poprzez przekazywanie obciążenia, natomiast te drugie, podatne to inaczej sprężyste belki i płyty. Trzecia grupa w tym kryterium to fundamenty wiotkie, które nie posiadają sztywności na zaginanie.